TÀI LIỆU AVCB

1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

* STUDENT ‘S BOOK (Sách học)

Bấm vào link để download tại đây:

ngón tay https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Dbi4ele53qmZ871kzKIR8Vz5p-PcqRFN

* WORK BOOK (Sách bài tập)

Bấm vào link để download tại đây:

ngón tay https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KOTINRs5Pk184tE0iW8hU4DRhW49bXrO

 

2. AUDIO (STUDENT’S BOOK)

AUDIO UNIT 1
1A EX 

1A EX 5

1A EX 6

1A EX 7

1B EX 4

1B EX 5

1C EX 2

1C EX 4

1C EX 5

1D EX 2

1D EX 6

1D EX 8

1F X 1

1F EXS 5,7

AUDIO UNIT 2

2A EX 2

2A EXS 4,5

2B EX1

2B EX2

2B EX4

2C EX1

2C EXS 4,5

2D EX6

2E EX2

2E EX11

2FEX1

2F EX3

2F EX5

2F EX6

R1-2

AUDIO UNIT 3

3A Ex 2

3A Ex 5

VB3 Ex3

3B Ex 4

3B Ex 6

3C Ex 2

3C Ex 4

3C Exs 7,8

3D Ex 4

3D Ex 5

3F Ex1

3F Ex3

3F Ex5

AUDIO UNIT 4

4A EX 2

4A EX 5


4C EX 2

4D EX 6

4E EX 9

4F EX 1

4F EXS 5,6

R 1-4

AUDIO UNIT 5

5A EX 2

5A EXS 6,7

VB5 EX 5

5B EX 2

5C EX 2

5C EXS 6,7

5D EX 1

5F EX 2

5F EX 5

5F EX 6

5F EXS 6,8

AUDIO UNIT 6

6A EX 2

6A EX 3

6A EX 4

6A EX 5

6B EX 1

6B EX 3

6C EX 1

6C EXS 5,6

6D EX 4

6D EX 5

6F EX 2

6F EXS 4,5

R 1-6

AUDIO UNIT 7

7A EX 4

7A EX 5,6

7B EX 6

7C EX 1

7C EX 5

7D EX 2

7D EX 6

7F EX 1

7F EXS 4,5

7F EX 7

AUDIO UNIT 8

8A EX 1

8A EX 4

8A EXS 5,6

8B EX 5

8C EX 2

8C EXS 5,6

8D EX 3

8D EX 6

8E EX 2

8E EX 10

8F EX 1

8F EXS 4,5

AUDIO UNIT 9

9A EX 2

9A EX 4

9A EXS 5,6

9B EX 1

9B EX 3

9C EX 2

9C EXS 5,6

9F EX 1

9F EXS 4,5

9F EX 6