LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A1/A2

A1 PRACTICE

(LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A1-NỘI BỘ)

 

I. A1 LISTENING PRACTICE (LUYỆN NGHE):

ngón tay A1 LISTENING: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-listening-practice/

II. A1 READING PRACTICE (LUYỆN ĐỌC HIỂU):

ngón tay 1. A1 READING-1: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-1/

ngón tay 2. A1 READING-2: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/reading-practice-2-2/

ngón tay 3. A1 READING-3: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-3/

ngón tay 4. A1 READING-4: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-4/

ngón tay 5. A1 READING-5: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/reading-practice-5/

III. A1 WRITING PRACTICE (LUYỆN VIẾT):

ngón tay 1. A1 WRITING-1: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-writing-practice-1/

ngón tay 2. A1 WRITING-2: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/writing-practice-2/

ngón tay 3. A1 WRITING-3: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/writing-practice-3/

ngón tay 4. A1 WRITING-4: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/writing-practice-4/

ngón tay 5. A1 WRITING-5: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/writing-practice-5/

A2 PRACTICE

(LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A2-NỘI BỘ)

I. A2 LISTENING PRACTICE (LUYỆN NGHE):

ngón tay A2 LISTENING: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/luyen-thi-a2/practice-listening-a2/

II. A2 READING-WRITING (LUYỆN ĐỌC HIỂU-VIẾT):

ngón tay PART 1: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-1-matching/

ngón tay PART 2: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-2-gapped-sentences/

ngón tay PART 3: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-3-conversations/

ngón tay PART 4: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-4-comprehension/

ngón tay PART 5: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/1155-2/

ngón tay PART 6: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-6-word-completion/

ngón tay PART 7: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-7-text-with-gaps/

ngón tay PART 8: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/part-8-fill-in-a-form/

Trả lời