Th5 05

ĐỀ THI MẪU TIẾNG ANH A2

qcv

Bấm vào link để tải:  de_thi_mau_tieng_anh_bang_a2_chau_au_de_1

Read More
Th5 05

LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A1/A2

qcv

A1 PRACTICE (LUYỆN THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ A1-NỘI BỘ)   I. A1 LISTENING PRACTICE (LUYỆN NGHE):  A1 LISTENING: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-listening-practice/ II. A1 READING PRACTICE (LUYỆN ĐỌC HIỂU):  1. A1 READING-1: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-1/  2. A1 READING-2: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/reading-practice-2-2/  3. A1 READING-3: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-3/ 4. A1 READING-4: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/a1-reading-practice-4/ 5. A1 READING-5: http://khoangoaingu-danavtc.einfo.vn/reading-practice-5/ III. A1 WRITING PRACTICE (LUYỆN VIẾT): 1. A1 […]

Read More